Quan hệ kết nghĩa giữa các trường học với nhau là mối quan hệ đối tác lâu dài có ý nghĩa, hỗ tương và bền vững giữa hai trường để hoàn thành nhiều mục tiêu đã được cộng đồng trường hai bên xác định.

Quan hệ kết nghĩa có thể được thành lập giữa các trường học trong một bang, ở bang khác, hoặc ở nước khác nhau. Các mối quan hệ kết nghĩa đều dựa trên nguyên tắc cùng mang lợi ích và hỗ tương cho nhau.

Để tìm hiểu thông tin về cách thức tiến hành lập quan hệ kết nghĩa giữa các trường học, và làm thế nào để tăng cường các mối quan hệ đối tác hiện nay, xin truy cập vào mục Quan hệ Kết nghĩa giữa các Trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Two high school students standing in front of the art wall 

Last Update: 24/07/2020 11:27 AM