Khi bạn tốt nghiệp, ra trường, bạn muốn có một số lựa chọn. Bạn có thể đang có kế hoạch học đại học tại Úc, hay đâu đó khác trên thế giới, hay tham gia thẳng vào lực lượng lao động. Bằng cấp của nhà trường của bang Victoria sẽ cho bạn lợi thế bạn cần để bắt đầu giai đoạn kế tiếp của cuộc đời bạn.

Students studying in the classroom 

Chuẩn bị cho tương lai của bạn bằng kỳ thi VCE

Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học của Bang Victoria (Victorian Certificate of Education - VCE) được các hệ thống giáo dục, các trường đại học và giới chủ nhân trên toàn thế giới coi trọng. Các bằng cấp của chúng tôi được thiết kế để chuẩn bị bạn cho con đường đi đến việc học hành lên cao và nghề nghiệpmà bạn đã chọn.

VCE Bang Victoria – không chỉ là một tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học

Kết quả từ kỳ thi VCE của bạn sẽ rộng mở cánh cửa vào thế giới tương lai của việc làm và chương trình học đại học. Việc hoàn thành chương trình VCE cho thấy là bạn đã đạt đến cấp học cao nhất tại Úc, đồng thời nó cũng là điểm khởi đầu cho cuộc đời học tập suốt đời.

Giới chủ nhân trên toàn cầu sẽ sử dụng bằng VCE và điểm số Xếp Hạng Nhập Học Bậc Đại Học của Úc (Australian Tertiary Admissions Rank - ATAR) của bạn như một thành tích nghiêm túc. Nếu bạn đang có kế hoạch đi làm việc ở nước ngoài, bằng cấp này có thể cho bạn ‘lợi thế’ khi bạn săn tìm việc làm.

Hàng loạt các môn học lý thú

Bạn có thể chọn trong số 90 môn học(‘các môn học’) trong VCE, kể cả các ngôn ngữ. Mỗi trường thường đưa ra từ 20 đến 30 môn học, tùy theo số lượng học sinh. Bạn còn có thể chọn học các môn ở bên ngoài nhà trường của bạn, như:

  • Ngôn ngữ thông qua Trường Ngôn Ngữ của Bang Victoria
  • Các môn của chương trình Đào Tạo và Dạy Nghề (Vocational Education and Training - VET) thông qua một tổ chức đào tạo có đăng ký, chẳng hạn một trường TAFE.

Thiết kế khóa học của bạn – cấu trúc đơn vị VCE

Chương trình VCE của bạn sẽ gồm từ 20 đến 24 đơn vị, thường được học trong thời gian hai năm. Bạn phải hoàn thành đạt yêu cầu ít nhất là 16 đơn vị để lấy được VCE, với ít nhất ba đơn vị thuộc Nhóm Tiếng Anh, trong đó có Tiếng Anh như một Ngôn Ngữ Thứ Hai.

Mỗi 'môn học'VCE lại được chia thành bốn đơn vị được đánh số 1, 2, 3 và 4, mỗi đơn vị dài nửa năm hay một học kỳ (hai kỳ). Đơn vị 1 và đơn vị 2 chủ yếu được học trong năm Lớp 11, nhưng có thể được học trong năm lớp 10 hoặc lớp 12. Đơn vị 3 và đơn vị 4 quyết định điểm số ATAR của bạn. Hai đơn vị này dựa trên đơn vị 1 và đơn vị 2 và chủ yếu được học trong năm học cuối tại trường

Bạn có thể bắt đầu chương trình VCE sớm và học trong ba năm

VCE thường được học trong hai năm trong năm Lớp 11 và Lớp 12. Nhưng bạn có thể bắt đầu trong năm Lớp 10 và hầu hết các nhà trường của bang Victoria mở ra một số đơn vị VCE cho các học sinh khối Lớp 10 của họ. Bạn có thể thay đổi số lượng đơn vị bạn học trong từng năm.

Điểm số ATAR và vào học đại học

Khi bạn hoàn thành chương trình VCE của bạn, bạn có một ATAR – một điểm số được tính ra bằng cách so sánh các học sinh trong tất cả các môn học của họ. Điểm số này xếp hạng bạn đạt kết quả tốt ở mức độ nào so với các học sinh Úc còn lại.

Điểm số ATAR của bạn quyết định bạn có thể vào học trường đại học nào của Úc và bạn có thể học bằng cấp nào. Nhiều khóa học đại học có các môn học điều kiện và/hoặc cần sự kết hợp nhất định gồm các môn học và các đòi hỏi nhập học bổ sung. Trước khi bạn bắt đầu chương trình VCE của bạn, hãy chắc chắn là bạn tìm lời khuyên chuyên sâu về việc lựa chọn khóa học.

Vào học các trường đại học trên khắp thế giới bằng VCE của bạn

Tất cả các trường đại học của Úc và nhiều trường đại học quốc tếcông nhận các kết quả của kỳ thi VCE để vào học đại học. VCE là một bằng tốt nghiệp phổ thông trung học bậc cao tương đương với:

  • Bằng bậc A của Anh Quốc
  • Tú Tài Quốc Tế (International Baccalaureate - IB)
  • Các kỳ thi SAT và ACT của Mỹ.

Tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với nhân viên tư vấn nghề nghiệp của trường bạn. Bạn còn có thể tải xuống Từ Đây Bước Kế Tiếp sẽ Là Gì? Tập Hướng Dẫn về Chương Trình VCE, VCAL và Học Nghề và Thực Tập cho Năm.


CRICOS Provider Name and Code: Department of Education, 00861K.
CRICOS Course Names and Codes: Primary (Prep to Year 6), 019047G; Secondary (7-12), 019048F; Victorian College of the Arts Secondary Course (7-12), 028651A.


​​
Last Update: 11/01/2023 10:05 AM